James Bradley

Hello! I am in Vietnam writing my fifth book.
You can contact me at James@JamesBradley.com
In the meantime, enjoy my first four works:

Xin chào ! Tôi đang ở Việt Nam để viết cuốn sách thứ năm của Tôi.
Bạn có thể liên hệ Tôi tại email James@JamesBradley.com
Trong thời gian chờ đợi, hãy thưởng thức bốn cuốn sách đầu tay của Tôi:

Book: The China Mirage Book: The Imperial Cruise Book: Flyboys Book: Flag of our Fathers

James@JamesBradley.com